Pretendentu datu aizsardzība

Darba pretendentu personas datu apstrādes politika
(spēkā no 25.05.2018.)
SIA “Krauzers” ir izstrādājusi šo darba pretendentu personas datu apstrādes politiku (“Politika”), lai noteiktu kārtību kā un kādiem mērķiem SIA “Krauzers” apstrādā darba pretendentu personas datus un precizētu SIA “Krauzers” tiesības un pienākumus saistībā ar personas datu apstrādi.
1. Datu pārzinis
SIA “Krauzers”, reģistrācijas Nr. 40003421968, juridiskā adrese: “Jaunkrūzas”, Laidzes pag., Talsu novads, LV – 3280, e-pasts: birojs@krauzers.lv.
2. Darba pretendents un viņa personas datu apstrāde
Šīs Politikas izpratnē darba pretendents ir fiziska persona, kas ir iesniegusi SIA “Krauzers” savus personas datus ar mērķi nodibināt darba tiesiskās attiecības. SIA “Krauzers” apstrādā visus darba pretendenta iesniegtos personas datus (tai skaitā, Curriculum Vitae, pieteikuma vēstulē iekļautu informāciju u.c.). Darba pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz SIA “Krauzers”.
SIA “Krauzers” ir tiesības pieprasīt darba pretendentam papildus informāciju, ja šāda informācija ir nepieciešama, lai novērtētu darba pretendenta iespējamību ieņemt konkrētu amatu vai pieprasījums pamatots ar normatīvo aktu prasībām.
3. Datu apstrādes mērķis
SIA “Krauzers” apstrādās visus darba pretendenta iesniegtos personas datus tikai personāla atlases vajadzībām uz vakanto amatu vai atbilstoši darba sludinājumā norādītājiem mērķiem.
4. Datu pieejamība/nodošana
Visi darba pretendenta iesniegtie dati būs pieejami tikai īpaši nozīmētiem atbildīgajiem darbiniekiem. Darba pretendenta iesniegtā informācija netiks nodota trešajām personām.
5. Datu glabāšana
Darba pretendenta iesniegtie personas dati tiks glabāti 6 (sešus) mēnešus. Pēc tam darba pretendenta personas dati tiek dzēsti.
6. Datu drošība
Jūsu dati tiek glabāti pielietojot visus sapratīgos tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, kas ir pieejai, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Pieeja personas datiem ir tikai SIA “Krauzers” darbiniekiem, kuriem tie ir nepieciešami darba pienākumu izpildei.
7. Darba pretendenta tiesības
Darba pretendentam ir šādas tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi:
 pieprasīt pieeju pie saviem personas datiem;
 pieprasīt papildināt, labot vai aizstāt datus;
 pieprasīt, lai dati tiktu dzēsti un tālāka apstrāde izbeigta;
 pieprasīt, lai datu apstrāde tiek ierobežota;
 izmantot savas tiesības uz datu pārnesamību (nosūtīšanu citam pārzinim);
 iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai par pretlikumīgu personas datu apstrādi.
Papildus jautājumus, kas saistīti ar darba pretendentu personas datu apstrādi SIA “Krauzers” var uzdot sūtot e-pastu uz birojs@krauzers.lv vai klātienē SIA “Krauzers” birojā pēc adreses: “Jaunkrūzas”, Laidzes pag., Talsu nov., LV – 3280.