Personas datu aizsardzības politika

Augsti godātais, Klient!

 

Informējam, ka kopš 2018. gada 25. maija Latvijā tiek piemērota Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas nosaka fizisko personu personas datu apstrādes kārtību. SIA “Krauzers” ir veikusi nepieciešamās darbības, lai ievērotu regulas prasības un nodrošinātu, ka Klientu personas dati tiek glabāti droši, apstrādāti tiesiski un tikai atbilstoši noteiktajiem apstrādes mērķiem.

 

Lai SIA “Krauzers” Klienti būtu informēti par to, kādus personas datus SIA “Krauzers” par tiem vāc un apstrādā, tika izstrādāta un 2018. gada 25. maijā apstiprināta SIA “Krauzers” Klientu personas datu apstrādes politika. Politikā iekļauta šāda pamata informācija:

 

 1. Klientu personas datu kategorijas, kuras SIA “Krauzers” apstrādā. Pamatā SIA “Krauzers” apstrādā tikai tos Klientu personas datus, kas iegūti, lai SIA “Krauzers” Klientiem varētu sniegt pakalpojumus un pārdot preces (Klienta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija).
 2. Klientu personas datu apstrādes mērķi:
 • pakalpojumu sniegšana un preču pārdošana;
 • SIA “Krauzers” un/ vai Klientu interešu aizsardzība;
 • Prasījuma tiesību nodibināšana, īstenošana un aizstāvība;
 • Juridisko pienākumu izpilde;
 • Informācijas sniegšana publiskajām institūcijām;
 • citi specifiski gadījumi, iepriekš par tiem informējot Klientu.
 1. Personas datu glabāšanas ilgums. SIA “Krauzers” ir tiesības glabāt Klientu datus tik ilgi kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:
 • ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • SIA “Krauzers” vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (piemēram, celt prasību tiesā);
 • SIA “Krauzers” pastāv juridisks pienākums glabāt Klientu personas datus;
 • ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja šāda piekrišana ir dota, un, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Gadījumā, ja nepastāv neviens no iepriekš minētajiem kritērijiem, tad Klienta personas dati tiek nekavējoties dzēsti.

 1. Informācija par Klienta tiesībām. Klients no SIA “Krauzers” ir tiesīgs saņemt informāciju par to:
 • kādus Klienta personas datus SIA “Krauzers” ir saņēmis un apstrādā;
 • kam SIA “Krauzers” ir nodevis Klientu personas datus;

Tāpat Klients var pieprasīt savu personas datu papildināšanu, labošanu, dzēšanu, nodošanu citam pārzinim (pārnesamību) vai apstrādes ierobežošanu.

Tāpat SIA “Krauzers” informē, ka SIA “Krauzers” uzņēmuma objektos un lietošanā esošajās telpās notiek videonovērošana. Par videokameru esamību informē attiecīgas brīdinājuma zīmes, kas izvietotas pirms iekļūšanas SIA “Krauzers” objektos.

 

Pilns Klientu personas datu apstrādes politikas teksts pieejams šeit. Tāpat papildus jautājumus, kas saistīti ar Klientu personas datu apstrādi SIA “Krauzers” var uzdot sūtot e-pastu uz birojs@krauzers.lv vai klātienē SIA “Krauzers” birojā pēc adreses: “Jaunkrūzas”, Laidzes pag., Talsu nov., LV – 3280.

 

Gadījumā, ja fiziska persona uzskata, ka SIA “Krauzers” veic prettiesisku tās personas datu apstrādi, SIA “Krauzers” lūdz sazināties pa iepriekš norādīto kontaktinformāciju, lai izskatītu iespējamo personas datu apstrādes pārkāpumu un to novērstu (gadījumā, ja tāds tiks konstatēts). Ja SIA “Krauzers” minētās darbības neveic, tad fiziskām personām ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar attiecīgu sūdzību.